Kỳ họp thứ XVIII Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021

24/11/2020 16:38 Số lượt xem: 152

          Chiều ngày 16/11, HĐND thị xã Từ Sơn khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ XVIII (kỳ họp chuyên đề) về việc điều chỉnh bổ sung danh mục dự án, tổng mức đầu tư dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020. Các, đ/c Trần Quang Huy, Chủ tịch HĐND TX, Ngô Minh Nam- UVBTV, Phó CT TT HĐND TX, chủ tọa kỳ họp.

            Tại kỳ họp, HĐND thị xã đã được nghe tờ trình về việc bổ sung danh mục dự án, điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020 danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp. Bổ sung danh mục 11 dự án đầu tư công vào kế hoạch đầu tư công  trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 với tổng mức đầu tư dự kiến là 195.724.400.000 đồng, điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư dự án cải tạo sửa chữa Ban chỉ huy Quân sự thị xã từ 13 tỷ đồng lên 14.993.000.000 đồng. Hội đồng nhân dân cũng được nghe 02 ý kiến của đơn vị Châu Khê và Đông Ngàn về kiến nghị tu sửa đường giao thông tại địa phương. Sau khi nghe các thảo luận, CT UBND đã lên giải trình các nội dung, HĐND thị xã đã biểu quyết thông qua Tờ trình của UBND thị xã.

          Phát biểu bế mạc kỳ họp, đ/c Trần Quang Huy- CT HĐND thị xã yêu cầu trên cơ sở kết quả kỳ họp, HĐND thị xã và UBND thị xã, các cấp, các ngành, các địa phương sâu sát, thường xuyên rà soát, đôn đốc đảm bảo tiến độ các dự án. Đ/c đề nghị TT HĐND thị xã, các Ban, tổ đại biểu, các cơ quan đơn vị trong thị xã, UB MTTQ, Đài phát thanh thị xã theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết, đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao.

Nam Phong