Thanh tra nhà nước

11/07/2017 09:26 Số lượt xem: 283

THANH TRA NHÀ NƯỚC THỊ XÃ TỪ SƠN

****************

 

Thanh tra thị xã Từ Sơn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Từ Sơn, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thị ủy, UBND thị xã Từ Sơn và Thanh tra tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan có một Chi bộ lãnh đạo, có tổ chức Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Về tổ chức: Cơ quan thanh tra có 08 đồng chí (06 nam, 02 nữ), gồm: 01 trưởng, 02 phó và 05 cán bộ, thanh tra viên. Trong đó: 02/08 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 06/08 đồng chí có trình độ đại học.

- Ông: Ngô Quốc Dự        - Thanh tra viên, Chánh thanh tra       - Sinh năm: 1962

- Ông: Đào Hữu Luận     - Thanh tra viên, Phó Chánh thanh tra - Sinh năm: 1963

 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

- Chức năng: Thanh tra thị xã Từ Sơn là cơ quan thực hiện và giúp UBND thị xã quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Tham mưu, giúp UBND thị xã quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

+ Tham mưu, giúp UBND thị xã quản lý nhà nước về công tác thanh tra:

Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó; Thực hiện thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn và thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã và UBND các xã, phường theo kế hoạch và thanh tra đột xuất theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã và Thanh tra tỉnh theo quy định.

Báo cáo kết quả về công tác thanh tra; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra của UBND thị xã, Thanh tra thị xã đã có hiệu lực thi hành trên địa bàn;

+ Tham mưu, giúp UBND thị xã quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Các trình tự thủ tục hành chính đã ban hành:

- Quy trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (QT - TT02).

- Quy trình tổ chức cuộc thanh tra (QT-TT01).

Trình tự thủ tục hành chính về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do Thanh tra thị xã ban hành đã được tổ chức thực hiện từ năm 2008 đến nay, đảm bảo chất lượng và đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam công nhận, đánh giá chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Quyết định số 448/QĐ-TĐC ngày 22.3.2012 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam.