Thường trực HĐND thị xã

17/11/2016 08:13 Số lượt xem: 336

THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THỊ XÃ TỪ SƠN KHOÁ XXI, NHIỆM KỲ 2016-2021

 

I. CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ TỪ SƠN:

Đồng chí: Trần Quang Huy

Chủ tịch HĐND thị xã

SĐT cơ quan: 0241.3835.144

Đồng chí: Nguyễn Thị Lệ Tuyết

UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã

SĐT cơ quan: 02413.835.263

Đồng chí: Ngô Minh Nam

Thị ủy viên - Phó Chủ tịch  HĐND thị xã

SĐT cơ quan: 02413.835.062

 

II. CÁC BAN HĐND THỊ XÃ:

        1.  Ban Kinh tế - xã hội:

- Trưởng ban: Ông Lê Văn Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban tuyên giáo  Thị ủy

- Phó trưởng ban: Bà Nguyễn Thùy Dương.

        2.  Ban Pháp chế:
- Trưởng ban: Ông Trần Văn Thảo - Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban tổ chức Thị ủy
- Phó trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh.