Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Trạm khuyến nông

14/07/2016 10:28 Số lượt xem: 45

+ Trưởng trạm:Hà Thị Thắng,  Sinh năm 1972 

+ Phó trưởng trạm: Ông Nguyễn Văn Thưởng, Sinh năm 1980

+ 17 Cán bộ, viên chức chuyên môn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:   

I. Chức năng

Trạm Khuyến nông: Giúp UBND thị xã triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình về khuyến nông trên địa bàn thị xã cụ thể như sau:

+ Đư­a những tiến bộ kỹ thuật theo các ch­ương trình, dự án khuyến nông, lâm, ngư­ vào sản xuất đại trà trên địa bàn phụ trách.

+ Xây dựng các mô hình trình diễn.

+ Hư­ớng dẫn kỹ thuật cho nông dân.

+ Tổ chức tham quan học tập các điển hình tiên tiến.

+ Xây dựng các Câu lạc bộ nông dân sản xuất giỏi hoặc nhóm hộ nông, lâm, ng­ư cùng sở thích.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của trạm Khuyến nông:

1. Tổ chức các hoạt động khuyến nông nhằm phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, môi trường tại địa phương; đưa tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào sản xuất theo kế hoạch của Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư và của địa phương.  

2. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn, các hội, đoàn ở địa phương như: trạm Bảo vệ thực vật, trạm Thú y, phòng Kinh tế, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở địa phương.     

3. Xây dựng các mô hình trình diễn khuyến nông, hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức cho nông dân tham quan, khảo sát, học tập các mô hình sản xuất tiên tiến, đạt hiệu quả cao trong và ngoài thị xã.

4. Chủ động nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phối hợp tổ chức sản xuất, chuyển giao công nghệ cho nông dân tạo mối liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân trong việc tiêu thụ nông sản.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tháng, quý, năm hướng dẫn nghiệp vụ, phân công nhiệm vụ, quản lý, theo dõi, đôn đốc nhân viên khuyến nông các xã, phường.

6. Xây dựng, hỗ trợ Câu lạc bộ khuyến nông, Hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất hoạt động có hiệu quả.

7. Thông tin, báo cáo kịp thời tình hình thực hiện kế hoạch khuyến nông, tình hình sản xuất và nguyện vọng của nông dân cho Ủy ban nhân dân Thị xã, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

III. Tổ chức khuyến nông:

- Trưởng trạm 1; phó trưởng trạm 1; cán bộ chuyên môn trồng trọt, BVTV 01; kế toán 1; văn thư lưu trữ 1 và 12 cán bộ khuyến nông ở các xã, phường.

- Trình độ chuyên môn của cán bộ khuyến nông: Thạc sỹ 7; đại học 9; cao đẳng 01.

- Biên chế của Trạm Khuyến nông Từ Sơn nằm trong tổng biên chế của UBND Thị Xã.

IV. Nhiệm vụ của cán bộ khuyến nông:

- Nắm vững tình hình địa phương nơi công tác. Thường xuyên tiếp xúc với nông dân, với chính quyền và các hội, đoàn địa phương để thu thập các dữ kiện, thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp, tình hình tiêu thụ nông sản,... và nguyện vọng của nông dân để báo cáo, phản ảnh với trạm Khuyến nông.

- Tuyên truyền, phổ biến về chủ trương chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, về những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới về nông, lâm, ngư nghiệp; vận động nông dân, hội, đoàn ở địa phương tham dự các lớp tập huấn, tham quan, hội thảo theo kế hoạch của trạm Khuyến nông.

- Tham gia xây dựng, theo dõi các mô hình trình diễn; tuyên truyền, vận động hướng dẫn bà con nông dân thực hiện theo những mô hình khuyến nông, những kinh nghiệm sản xuất có hiệu quả để nhân rộng. Tham gia xây dựng và sinh hoạt Câu lạc bộ khuyến nông, tổ sản xuất ở phường, xã, thôn. Dự các lớp bồi dưỡng kiến thức kinh tế, kỹ thuật nông nghiệp cần thiết do trạm Khuyến nông hoặc Trung tâm Khuyến nông tổ chức./.