Văn phòng HĐND-UBND thị xã

11/07/2017 09:25 Số lượt xem: 298

VĂN PHÒNG HĐND - UBND THỊ XÃ TỪ SƠN

*****************

 

- Chánh Văn phòng: Ông Trần Huy Cương

ĐT: 0222 3835498 –DĐ: 0988103388

- Phó chánh văn phòng: Ông Nguyễn Văn Hùng

ĐT: 0222 3835498 – DĐ: 0903 227 377

 

II.Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND-UBND

1-Vị trí, chức năng:

1.1.Văn phòng HĐND-UBND thị xã Từ Sơn (gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan chuyên môn, tham mưu tổng hợp cho UBND thị xã Từ Sơn về hoạt động của UBND thị xã; tham mưu cho chủ tịch UBND thị xã về chỉ đạo, điều hành UBND thị xã; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND thị xã, UBND thị xã và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND, UBND thị xã.

1.2.Văn phòng là cơ quan giúp việc cho thường trực HĐND và UBND thị xã; tham mưu tổng họp , phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các mặt công tác của thường trực  HĐND và UBND thị xã đảm bảo tính thống nhất, liên tục, có hiệu lực và hiệu quả.

1.3. Văn phòng HĐND và UBND thị xã có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước.

 

2-Nhiệm vụ - quyền hạn:

2.1.Xây dựng các công trình làm việc, kế hoạch công tác tháng, quý, sáu tháng và cả năm của HĐND, Thường trực HĐND, UBND thị xã. Giúp thường trực HĐND, UBND Thị xã tổ chức theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã . HĐND và UBND các xã, phưowng thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác sau khi được ban hành.

2.2.Giúp HĐND, thường trực HĐND và UBND thị xã theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, thường trực HĐND, UBND các xã phường trong việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của HĐND, UBND thị xã và trong việc chuẩn bị  các báo cáo đề án; tham gia ý kiến về nội dung trong quá trình soạn thảo các đề án để HĐND, thường trực HĐND, UBND thị xã xem xét, quyết định.

2.3. Bảo đảm việc thu thập, cung cấp thông tin, xử lý thông tin thường xuyên kịp thời, chính xác, phục vụ cho công tác của HĐND và UBND, Thường trực HĐND và chỉ đạo điều hành của UBND thị xã. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật.

2.4.trực tiếp phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại UBND thị xã và văn phòng tiếp nhận công dân thị xã. Giúp thường trực HĐND và UBND thị xã tiếp nhận xử lý đơn thư và đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo qui định của pháp luật.

2.5.Phối hợp với các cơ quan chức năng phổ biến và tập huấn triển khai thực hiện các văn bản pháp luật đến các phòng ban, UBND xã phường và theo dõi, đôn đốc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đó.

2.6.Phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị nội dụng và phục vụ các kỳ họp HĐND, các phiên họp UNDN thị xã; các cuộc họp của thường trực HĐND, UBND thị xã với các cơ quan, đơn vị, tổ chức của công dân bảo đảm về cơ sở vât chất, kỹ thuật hậu cần cho các hoạt động của HĐND và UBND thị xã.

2.7.Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của thường trực HĐND, UBND thị xã đẩm bảo đúng chủ trương đường lối của đảng các qui định cảu pháp luật. Tổ chức, quản lý công tác văn thư, lưu trữ hành chính của thường trực HĐND, UBND thị xã; hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, HĐND và UBND  các xã phường và nghiệp vụ hành chính thống nhất trong toàn thị xã theo qui định của pháp luật.

2.8.Thực hiện những nhiệm vụ và lĩnh vực công tác khác được thường trực HĐND và UBND thị xã được giao.