Thời tiết ngày 19/04/2019

Không lấy được dữ liệu từ server
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử phường Trang Hạ !

       Khu phố Trang Liệt có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời với hàng ngàn năm văn hiến. Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, nhân dân Trang Liệt đã có những đóng góp to lớn cùng cả nước tiến hành hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn Miền nam thống nhất đất nước. Ngày nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trang Liệt vẫn giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, truyền thống cách mạng mà cha ông để lại, ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.

Cổng TTĐT các xã, phường Cổng TTĐT các xã, phường