TX Từ Sơn mít tinh hưỏng ứng Tuần lễ Quốc gia Nưóc sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018

04/05/2018 15:17 Số lượt xem: 375

       Sáng ngày 4/5, tại xã Tam Sơn, phòng kinh tế TX phối hợp với UBND xã Tam Sơn tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018.

Tham dự buổi lễ có đại diện Trung tâm nước sạch VSMT tỉnh Bắc Ninh, đại diện các ngành liên quan của thị xã, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể xã Tam Sơn cùng đông đảo các đoàn viên thanh niên trong xã. 

        Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 với chủ đề “Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng” được diễn ra bắt đầu từ ngày 29/4 đến ngày 6/5/2018. Để tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường  nông thôn được thực hiện có hiệu quả, UBND thị xã yêu cầu các đơn vị tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ một cách trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

           Tại Lễ mít tinh lãnh đạo phòng kinh tế thị xã và lãnh đạo UBND xã Tam Sơn đã phát động các ban, ngành đoàn thể thị xã nói chung và các tầng lớp nhân dân xã Tam Sơn nói riêng hãy tích cực tham gia hưởng ứng tinh thần tuần Lễ quốc gia nước sạch VSMT năm 2018 bằng các hoạt động thiết thực như: cải tạo hệ thống nước, giữ gìn và sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn nước sạch, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường, tăng cường xã hội hóa bảo vệ nguồn nước sạch, bảo vệ môi trường;  xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”.

          Ngay sau Lễ phát động, đông đảo đoàn viên thanh niên xã tam Sơn đã tham gia cổ động tuyên truyền bằng xe mô tô trên các trục đường chính của địa phương nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết bảo vệ nguồn nước và vệ sinh môi trường góp phần  nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong tình hình mới./

Trần Bảo - Hồng Dinh