Giới thiệu Đài phát thanh thị xã Từ Sơn:

29/09/2016 08:08 Số lượt xem: 14009

1/ Về cơ cấu, tổ chức bộ máy đơn vị:

Cơ cấu bộ máy

 + Đài phát thanh thị xã Từ Sơn là đơn vị hoạt động sự nghiệp, số biên chế do UBND thị xã quyết định. 

+ Đài phát thanh thị xã có 1 Trưởng đài, 1 phó trưởng đài và bộ máy giúp việc gồm các tổ chuyên môn. (Tổng số có 11 cán bộ viên chức trong đó: có 8 cán bộ biên chế nhà nước, 3 cán bộ hợp đồng thị xã).

- Cơ chế hoạt động: Đài phát thanh thị xã hoạt động theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của đài phát thanh huyện, thị.

Danh sách lãnh đạo đài phát thanh thị xã

  • Trưởng đài:  Nguyễn Đình Minh – Sinh năm 1958.
  • Phó trưởng đài: Nguyễn Thị Châu Loan -  Sinh năm 1972.

2/ Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của đơn v:

- Chức năng: là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ và chính quyền địa phương. Đài phát thanh Từ Sơn có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thị xã, chịu sự quản lý nhà nước của Sở thông tin truyền thông và sự hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật của đài PTTH tỉnh Bắc Ninh.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Đài phát thanh thị xã thực hiện sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh bằng tiếng việt trên hệ thống truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị. Thực hiện duy trì, cập nhật kênh thông tin trang Website: daituson.Com.vn.

+ Tiếp sóng và phát sóng chương trình thời sự của Đài tiếng nói Việt Nam và các chương trình phát thanh của đài PT-TH tỉnh Bắc Ninh, phục vụ tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

+ Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bắc Ninh sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình địa phương phát trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh Bắc Ninh.

+ Thực hiện việc quản lý sử dụng lao động, tài sản, ngân sách, nguồn thu từ dịch vụ. Thực hiện các chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

+ Hướng dẫn, quản lý chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật đối với đài truyền thanh xã, phường trên địa bàn.

+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức.  Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

+ Tham mưu với UBND thị xã và các cơ quan chức năng, các địa phương củng cố và mở rộng sự nghiệp phát thanh truyền thanh trên địa bàn…