Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Từ Sơn

23/12/2016 08:42 Số lượt xem: 4878

      CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ TỪ SƠN

  1. Vị trí, chức năng:

Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Từ Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND thành phố Từ Sơn; có chức năng giúp UBND thành phố Từ Sơn thực hiện việc kiểm tra, phát hiện ngăn chặn những hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Đội quản lý trật tự đô thị có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Đội chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND thành phố Từ Sơn; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

  1. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân về quy định quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Từ Sơn; lập biên bản vi phạm; đề xuất hình thức xử lý để Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn xem xét, quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện, phối hợp với cơ quan liên quan và UBND các xã, phường tổ chức thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn về quản lý trật tự đô thị trên địa bàn;

Phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố và các Sở, ngành có liên quan của tỉnh để thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý trật tự đô thị trên địa bàn theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố;

Phối hợp, tham mưu triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, các nhân trên địa bàn thực hiện đúng quy định của Nhà nước về quản lý trật tự đô thị trên địa bàn;

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của đơn vị; tình hình quản lý trật tự đô thị trên địa bàn với UBND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức, người lao động và tài sản, tài chính của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố Từ Sơn giao.

Đội trưởng: Tạ Huy Thành

Nguồn: Đội QLTTĐT