Ban Tổ chức Thành uỷ

14/08/2017 14:21 Số lượt xem: 4298

BAN TỔ CHỨC THÀNH UỶ

***


 

Chức năng:

Là cơ quan tham mưu của Thành uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban thường vụ và Thường trực Thành uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong hệ thống chính trị của thành phố.

Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Thành uỷ.

Nhiệm vụ.

1. Nghiên cứu, đề xuất:

1.1. Tham mưu xây dựng Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Quy định, Quy chế của Thành uỷ, Ban thường vụ Thành uỷ; cụ thể hoá chủ trương, chính sách, giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

1.2. Xây dựng Đề án về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Thành uỷ, Ban thường vụ Thành uỷ.

1.3. Tham mưu về công tác cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành uỷ quản lý.

1.4 Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

2.1. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp uỷ trực thuộc Thành uỷ.

2.2. Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho cấp uỷ trực thuộc.

2.3. Việc thực hiện phân công phân cấp quản lý cán bộ theo quy định của Thành uỷ, Ban thường vụ Thành uỷ.

2.4. Công tác quản lý hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, giải quyết khiếu nại, xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên của các cấp uỷ thuộc Thành uỷ.

3. Thẩm định, thẩm tra:

3.1. Các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp uỷ cấp dưới, các phòng, ban, ngành khối Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan thuộc Thành uỷ trước khi trình Thành uỷ, Ban thường vụ Thành uỷ.

3.2. Tham gia thẩm định các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các phòng, ban, ngành thuộc thành phố theo phân cấp.

3.3. Thẩm định và trình Ban thường vụ Thành uỷ nhân sự dự kiến bố trí, sử dụng, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý.

3.4. Thẩm định và trình Ban thường vụ Thành uỷ phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành uỷ quản lý.

3.5. Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo quy định.

4. Phối hợp:

4.1. Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của Thành uỷ, các cấp uỷ trực thuộc Thành uỷ trong công tác xây dựng đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

4.2. Phối hợp với phòng Nội vụ thành phố trong việc thể chế hoá các Nghị quyết, Quyết định của Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Ban thường vụ Thành uỷ về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

4.3. Chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố xây dựng và kiểm tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của các xã, phường.

4.4. Chủ trì, tham mưu, đề xuất thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại cơ quan khối Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội. Là cơ quan thường trực về công tác thi đua khen thưởng của Thành uỷ.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao:

5.1. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội ở thành phố.

5.2. Tham gia ý kiến và đề xuất văn bản với Ban thường vụ, Thường trực Thành uỷ về thoả thuận, nhận xét, đánh giá cán bộ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng phòng và tương đương thuộc thẩm quyền.

5.3. Thực hiện chính sách đối với cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành uỷ quản lý; cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội ở thành phố. Là cơ quan thường trực Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ thành phố, thực hiện việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ diện Ban thường vụ Thành uỷ quản lý.

5.4. Quản lý hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành uỷ quản lý và cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định của Trung ương, của Tỉnh uỷ.

5.5. Tham mưu giải quyết các vấn đề về đảng tịch; giải quyết hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo các vấn đề chính trị của cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành uỷ quản lý.

5.6. Được cử cán bộ dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng, về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các Ban xây dựng Đảng và cấp uỷ trực thuộc Thành uỷ.

5.7. Là cơ quan tham mưu giúp Ban thường vụ, Thường trực Thành uỷ trong việc tiếp nhận, điều động, cho thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội.

5.8. Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở Đảng bộ thành phố.

5.9. Thực hiện các công việc khác khi được Ban thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao.

 

 

Nguồn: Ban Tổ chức