Ban Tuyên giáo Thị ủy

10/08/2017 09:23 Số lượt xem: 4114

SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1.  Đặc điểm, tình hình

Đơn vị: Ban Tuyên giáo Thị ủy Từ Sơn

Địa điểm: Thị ủy Từ Sơn, điện thoại: 02413835074

Email: btgtu.ts@bacninh.gov.vn

Ban tuyên giáo Thị ủy gồm 05 đồng chí lãnh đạo, cán bộ, trong đó có 01 Trưởng ban, 02 Phó ban và 02 chuyên viên.

2.  Chức năng, nhiệm vụ được giao

Là cơ quan tham mưu của Thị ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thi ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng- văn hóa, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ thị xã.

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa ở địa bàn thị xã; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Thị ủy phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

- Các đề án, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Quy định, Quy chế của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy về công tác Tuyên giáo. Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ thị xã và phối hợp, hướng dẫn biên soạn lịch sử Đảng bộ cơ sở, truyền thống của các ngành.

- Tham gia với HĐND, UBND thị xã trong việc vận dụng, thể chế hóa các Quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác Tuyên giáo.

- Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn kiểm tra thực hiện Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Quy định, Quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Quy chế của Trung ương, của tỉnh, của thị xã trong lĩnh vực Tuyên giáo.

- Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, giao ban công tác tư tưởng, tuyên truyền chính sách theo các chương trình của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Thị ủy. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cho Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp dưới.

- Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ thị xã đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đơn vị.

Đề án của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể của thị xã có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng- văn hóa, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ thị xã trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy.

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ báo cáo viên từ thị xã đến cơ sở. Phối hợp với UBND thị xã trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Thị ủy trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Ban Tuyên giáo của cấp ủy cơ sở trực thuộc Thị ủy.

Ngoài ra còn thực hiện một số nhiệm vụ do ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy giao cho.

Nguồn: Ban Tuyên giáo