Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Từ Sơn

14/07/2016 10:13 Số lượt xem: 5131

        Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn (trước là Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Từ Sơn) được thành lập theo Quyết định số 176/1999/QĐ-UB ngày 22/11/1999 của UBND tỉnh Bắc Ninh và được quy định lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Ban tại Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

          Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn cụ thể như sau:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ TỪ SƠN

  1. Vị trí, chức năng

Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Từ Sơn là đơn vị trực thuộc UBND thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

  1. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;

- Quản lý các dự án xây dựng công trình do UBND thành phố Từ Sơn làm chủ đầu tư và các dự án xây dựng công trình được giao làm chủ đầu tư (nếu được cơ quan có thẩm quyền giao);

- Tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo quy định của pháp luật thông qua các hợp đồng kinh tế trong các lĩnh vực: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; lập dự án đầu tư xây dựng công trình; lập hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng; khảo sát xây dựng; thẩm tra thiết kế, dự toán công trình xây dựng; lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật.

  1. Cơ cấu tổ chức, biên chế

a) Lãnh đạo Ban quản lý dự án có 03 đồng chí:

  • Giám đốc: Nguyễn Quang Hưng. Năm sinh: 1977
  • Phó giám đốc: Bạch Văn Hiến. 

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có 03 phòng:

  • Phòng Kỹ thuật và Tư vấn xây dựng.
  • Phòng Kế toán.
  • Phòng Hành chính – Kho quỹ.
  1. Cơ chế tài chính

Ban quản lý các dự án xây dựng thành phố Từ Sơn thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

NP
Nguồn: Ban QLDA