Hội Nông dân thành phố Từ Sơn

30/12/2016 14:21 Số lượt xem: 9128

Hội nông dân thành phố Từ Sơn

Chủ tịch

Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Tần

NS: 1973

CQ: 0241.3835.105

Phó Chủ tịch

Đồng chí: Nguyễn Quý Anh

   

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ TỪ SƠN

1. Vị trí, chức năng:

 Tuyên truyền, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

-  Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đoàn kết toàn dân tộc.

 -  Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống.

2. Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, lao động sáng tạo của hội viên, nông dân.

- Tập hợp đông đảo nông dân vào Hội. Nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp có đủ số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tổ chức thực hiện 3 phong trào thi đua do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động với chất lượng ngày càng cao. Vận động, tập hợp và làm nòng cốt trong các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của thành phố và cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể, liên kết trong sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp Hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

- Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng khối Đoàn kết toàn dân vững mạnh. Thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cấp Hội trong công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội theo quy định;  tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nắm tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên, nông dân. Tăng cường công tác hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân hạn chế khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

NP
Nguồn: Hội Nông dân