Liên đoàn lao động

14/07/2016 10:20 Số lượt xem: 20441

Chức năng, nhiệm vụ:

1.  Chức năng thứ nhất, đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

2. Chức năng thứ hai, tham gia quản lư Nhà nước, quản lư kinh tế - xă hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.

3. Chức năng thứ ba, giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Nhiệm vụ:

+ Tổ chức triển khai các chủ trương công tác của Liên đoàn lao động tỉnh.

+ Tham gia với chính quyền cùng cấp về phát triển kinh tế - Xă hội của ngành địa phương, các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm và lợi ích ngành nghề, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức và lao động .

+ Hướng dẫn, thông tin về các chế độ, chính sách, khoa học kỹ thuật, ngành, nghề. Tổ chức các phong trào thi đua, giáo dục truyền thống, nghĩa vụ, quyền lợi của công nhân, viên chức và lao động trong ngành. Phối hợp với các cơ quan ban ngành hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ngành, nghề, bảo vệ lợi ích chính đáng của công nhân, viên chức và lao động.

+ Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, tập huấn bồi dưỡng cán bộ Công đoàn.

Tổ chức bộ máy

Cơ quan Liên đoàn lao động thị xã Từ Sơn gồm:

1. Chủ tịch: Nguyễn Văn Giang

2. Phó chủ tịch thường trực: Dương Xuân Toàn

3. Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Hiền

4. Chuyên viên:

- Nguyễn Thị Thu Nguyệt

- Mẫn Thị Huyền

Liên đoàn lao động thành phố Từ Sơn quản lý gần 200 công đoàn cơ sở.