Danh mục thủ tục hành chính đang áp dụng tại Trung tâm Hành chính công thành phố Từ Sơn

05/11/2021 10:05 Số lượt xem: 7059

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

 1. Phòng Nội vụ (22 thủ tục)
 1. Lĩnh vực Tôn giáo

1

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

2

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

3

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

4

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

5

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

6

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

7

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

8

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 1. Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng

9

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

10

Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến

11

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

12

Thủ tục tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”

13

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

14

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

15

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

16

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình

 1. Lĩnh vực tổ chức hành chính

17

Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính

QĐ số 216/QĐ-UBND ngày 22/02/2021

18

Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính

QĐ số 216/QĐ-UBND ngày 22/02/2021

19

Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính

QĐ số 216/QĐ-UBND ngày 22/02/2021

 1. Lĩnh vực Tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập

20

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

QĐ số 216/QĐ-UBND ngày 22/02/2021

21

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

QĐ số 216/QĐ-UBND ngày 22/02/2021

22

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

QĐ số 216/QĐ-UBND ngày 22/02/2021

 1. Phòng Tài chính - Kế hoạch (39 thủ tục)
 1. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 1. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động hợp tác xã

6

Đăng ký hợp tác xã

7

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

8

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

9

Đăng ký khi hợp tác xã chia

10

Đăng ký khi hợp tác xã tách

11

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

12

 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

13

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

14

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

15

 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

16

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

17

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

18

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

19

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

20

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

21

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

22

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

23

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

24

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Thủ tục giải thể hợp tác xã

 1. Lĩnh vực Đấu thầu

25

Giải  quyết  kiến  nghị  trong  quá  trình  lựa chọn nhà đầu tư

26

Giải quyết kiến nghị về kết quả  lựa chọn nhà đầu tư

27

Giải  quyết  kiến  nghị  về  các  vấn  đề  liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

28

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

 1. Lĩnh vực Tài chính ngân sách

29

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

 1. Lĩnh vực Quản lý công sản

30

Mua hóa đơn lẻ

31

Mua quyển hóa đơn

32

Trình tự thủ tục báo cáo kê khai tài sản nhà nước

33

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

34

Quyết định tiêu hủy tài sản công

35

Quyết định thanh lý tài sản công

36

Quyết định điều chuyển tài sản công

37

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b,c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

38

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

39

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

 1. Phòng Tài nguyên - Môi trường (08 thủ tục)
 1. Lĩnh vực Đất đai

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

6

Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

 1. Lĩnh vực Bảo vệ Môi trường

7

Thủ tục đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

QĐ số 1182/QĐ-UBND ngày 28/8/2020

x

 1. Lĩnh vực Tài nguyên nước

8

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

QĐ số 1182/QĐ-UBND ngày 28/8/2020

 1. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (33 thủ tục)

Cung cấp dữ liệu đất đai

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

 

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 1. Lĩnh vực Tư pháp (26 thủ tục)
 1. Lĩnh vực Chứng thực

1

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

x

2

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

x

3

Chứng thực chữ ký người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài với trường hợp người dịch là Cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp cấp huyện

x

4

Chứng thực chữ ký người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài với trường hợp người dịch không phải là Cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp cấp huyện

x

5

Cấp bản sao từ sổ gốc

x

6

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

x

7

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

x

8

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực tại Phòng Tư pháp

x

9

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch

x

 1.  Lĩnh vực Hộ tịch

10

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

11

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

12

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

13

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

14

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

15

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

16

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

17

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

18

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

19

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

20

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

21

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

22

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

23

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

24

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

 1. Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật

25

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện

26

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin (22 thủ tục)
 1. Lĩnh vực Viễn thông Internet

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Có thể liên thông (TT Cấp GCNĐKKD phòng TC-KH)

x

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 1. Lĩnh vực Xuất bản

5

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)

6

Thay đổi  thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)

 1. Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

7

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

8

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

9

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

10

Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

11

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

12

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

QĐ 844/QĐ-UBND ngày 05/6/2019

13

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

QĐ 844/QĐ-UBND ngày 05/6/2019

x

14

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

QĐ 844/QĐ-UBND ngày 05/6/2019

x

15

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

QĐ 844/QĐ-UBND ngày 05/6/2019

x

 1. Lĩnh vực Thư viện

16

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

     đ) Lĩnh vực Gia đình

17

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

18

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

19

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

20

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

21

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

22

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 1. Lĩnh vực xây dựng (12 thủ tục)
 1. Lĩnh vực Xây dựng

1

Cấp GPXD (GPXD  mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình)

1.1 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

QĐ số 905/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh

1.2 Cấp phép xây dựng công trình theo dự án

1.3 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo

1.4 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

QĐ số 905/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh

1.5 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

QĐ số 905/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh

1.6 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến; Công trình tín ngưỡng; Công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế

2

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại GPXD

2.1 Điều chỉnh GPXD đối với dự án

2.2 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

QĐ số 905/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh

2.3 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

QĐ số 905/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh

2.4 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

QĐ số 905/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh

 1. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng

3

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

4

Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, quy hoạch chi tiết xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện

5

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

6

Cung cấp thông tin quy hoạch

QĐ số 855/QĐ-UBND ngày 16/7/2020

 1. Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật

7

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

 1. Lĩnh vực Quản lý chất lượng

8

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành)

QĐ số 855/QĐ-UBND ngày 16/7/2020

9

Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh

QĐ số 905/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh

10

Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)

QĐ số 905/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh

 1. Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng

11

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

QĐ số 905/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh

12

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

QĐ số 905/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh

 1. Lĩnh vực kinh tế (12 thủ tục)
 1. Lĩnh vực Thuốc lá

1

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Có thể liên thông (TT Cấp GCNĐKKD phòng TC-KH)

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

3

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 1. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

4

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Có thể liên thông (TT Cấp GCNĐKKD phòng TC-KH)

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

6

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

7

Cấp giấy phép bán lẻ rượu

Có thể liên thông (TT Cấp GCNĐKKD phòng TC-KH)

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

9

Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

10

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Không có trong QĐ

x

11

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Không có trong QĐ

x

12

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Không có trong QĐ

 1. Lĩnh vực Lao động thương binh & xã hội (27 thủ tục)
 1. Lĩnh vực Người có công

1

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

2

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

3

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

x

4

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 1. Lĩnh vực Lao động việc làm

5

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về Quyền.

 1. Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em

6

Đánh giá, công nhận xã phường phù hợp với trẻ em

 1. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

7

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

8

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

9

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

      đ) Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

10

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Giảm 02 ngày đối với Phòng LĐTBXH trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định

11

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố

Giảm 01 ngày so với quy định

12

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh

Giảm 3 ngày so với quy định

13

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

14

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

Giảm 02 ngày đối với Phòng LĐTBXH trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định

15

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

16

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

17

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

18

Thủ tục Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

19

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

20

Thủ tục Giaỉ thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

21

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội

22

Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp

23

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Giảm 4 ngày (2 ngày ở cấp huyện, 2 ngày ở cấp tỉnh)

24

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

25

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc gây tổn hại cho trẻ em

26

Thủ tục hỗ trợ kinh phí điện táng, hỏa táng đối với người chết (Không có trong Quyết định 777)

Không có trong QĐ

27

Thủ tục “Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp Huyện”

458/QĐ-UBND ngày 9/4/2018

Giảm 02 ngày so với quy định

 1. Lĩnh vực Giáo dục & đào tạo (26 thủ tục)

1

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

2

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

3

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

4

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

5

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

6

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

7

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

8

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

9

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

10

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

11

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

12

Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

13

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).

14

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

15

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

16

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

17

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

18

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

19

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

20

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

21

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

22

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

23

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

24

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

QĐ 1760/QĐ-UBND ngày 16/12/2020

25

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

QĐ 1760/QĐ-UBND ngày 16/12/2020

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

 1. Lĩnh vực BHXH, BHYT (20 thủ tục)

Lĩnh vực BHYT

1

Cấp mới thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

2

Cấp lại thẻ BHYT do mất, do rách nát...

3

Cấp lại thẻ BHYT do sai thông tin trên thẻ

4

Đổi mã hưởng quyền lợi trên thẻ BHYT

5

Đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (vào đầu tháng mỗi quý)

6

Hoàn trả tiền đóng BHYT đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình sau đó được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

7

Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

Lĩnh vực BHXH

8

Cấp lại sổ BHXH và xác nhận thời gian tham gia BHTN chưa hưởng đối với trường hợp người tham gia đã hưởng chế độ BHXH

1 lần còn thời gian tham gia BHTN chưa hưởng

9

Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH 1 lần

10

Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BH

11

Hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

12

Chốt sổ BHXH

13

Hồ sơ chuyển nơi hưởng lương hưu đi ngoại tỉnh

14

Hồ sơ chuyển nơi hưởng lương hưu đi ngoại huyện

15

Hoàn trả tiền đóng BHXH tự nguyện do người tham gia chuyển sang đóng BHXH bắt buộc khi đi làm tại các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động có thời gian đóng trùng nhau

16

Hồ sơ chuyển lương hưu qua tài khoản ATM

17

Hồ sơ gộp sổ BHXH do người lao động có từ hai sổ BHXH trở lên

18

Hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí ( hưu trí bảo lưu, hưu trí giám định sức khỏe, hưu trí BHXH tự nguyện)

19

Cấp lại tờ rời sổ BHXH (đối với trường hợp người lao động đã được chốt sổ nghỉ việc)

20

Hồ sơ thanh toán chế độ thai sản trực tiếp

 1. Lĩnh vực thuế (01 thủ tục)

Khai lệ phí trước bạ ôtô, xe máy

 1. Lĩnh vực quản lý ATTP (03 thủ tục)

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Y tế và theo phân cấp quản lý của tuyến huyện

2

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Y tế và theo phân cấp quản lý tuyến huyện

3

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

 1. Lĩnh vực cấp, quản lý CCCD (03 thủ tục)

1

Đổi CCCD 12 số có gắn chip

2

Cấp CCCD 12 số có gắn chip

3

Cấp lại CCCD 12 số có gắn chip