Thành phố Từ Sơn tổ chức điểm cầu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

05/12/2023 09:25 Số lượt xem: 196

Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đồng chí Trương Thị Mai Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.


 

Tại điểm cầu Thành phố Từ Sơn có đồng chí Lê Xuân Lợi, TUV- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Đỗ Tuấn Sơn – Phó Bí thư TT Thành ủy, đồng chí Hoàng Bá Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và trên 270 đồng chí là Thường trực HĐND, UBND, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, trưởng phó các phòng Ban, ngành thuộc thành phố, thủ trưởng các cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn, Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc thành ủy, lãnh đạo Đảng ủy, UBND các phường, cùng toàn thể đảng viên các cơ quan thuộc thành ủy, UBND thành phố.


 

Theo chương trình Hội nghị, trong ngày 4/12, các đại biểu được nghe quán triệt và truyền đạt 4 chuyên đề Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Trong đó Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.


Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Cùng với các nội dung trên, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã quán triệt, triển khai Quy định số 32 ngày 29/11/2023 của Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời chỉ đạo trên cơ sở các nội dung các Chuyên đề và Kết luận của đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức TW và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả, để các nội dung Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống./.

HD-CS