Phòng Quản lý đô thị thành phố

14/08/2017 09:51 Số lượt xem: 5871

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ TỪ SƠN

***

Trưởng phòng: Nguyễn Đức Quang

     Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan:

          Vị trí, chức năng:

        Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị) trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

        Phòng Quản lý đô thị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải về các lĩnh vực có liên quan.

         Nhiệm vụ và quyền hạn:

        1. Trình UBND thành phố dự thảo quyết định, chỉ thị; các quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; các chương trình, dự án đầu tư; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

        2. Trình Chủ tịch UBND thành phố dự thảo các văn bản về các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thành phố.

        3. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

        4. Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND thành phố.

        5. Về lĩnh vực xây dựng:

        5.1. Giúp và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

        5.2. Giúp UBND thành phố thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn thành phố theo sự phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

        5.3. Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố theo quy định của pháp luật.

        5.4. Tổ chức lập, thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt, hoặc tổ chức lập để UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

        5.5. Tổ chức lập, thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp II để UBND thành phố phê duyệt theo phân cấp hoặc trình UBND tỉnh phê duyệt.

        5.6. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn theo phân cấp.

        5.7. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh, UBND thành phố.

        5.8. Giúp UBND thành phố trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý, sử dụng công sở trên địa bàn huyện theo phân cấp của UBND tỉnh; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở và công sở trên địa bàn.

        5.9. Giúp UBND thành phố tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn.

        6. Về lĩnh vực giao thông vận tải:

        6.1. Trình UBND thành phố:

        - Dự thảo các đề án, chương trình phát triển giao thông vận tải; chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố;

        - Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh;

        - Dự thảo quyết định của UBND thành phố về phân loại đường xã theo quy định của pháp luật.

        6.2. Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác do thành phố chịu trách nhiệm quản lý.

        6.3. Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

        6.4. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải và chỉ đạo của UBND thành phố.

        6.5. Làm nhiệm vụ thường trực Ban An toàn giao thông thành phố; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không xảy ra trên địa bàn thành phố.

        7. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

        8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn về các lĩnh vực hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do phòng quản lý.

        9. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố và Sở quản lý ngành, lĩnh vực.

        10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật; báo cáo UBND thành phố xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý của phòng; tham mưu cho UBND cấp huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với các hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.

        11. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thành phố.

        12. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND thành phố.

        13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Nguồn: phòng QLĐT