Phòng Y tế

11/07/2017 09:22 Số lượt xem: 15996

PHÒNG Y TẾ THÀNH PHỐ TỪ SƠN

********************

- Ông Phạm Văn Hoằng  - TUV, Trưởng phòng - sinh năm 1964

- Ông Phạm Văn Thinh   - Phó trưởng phòng     - sinh năm 1970

- Ông Trần Văn Thao      - Phó trưởng phòng     - sinh năm 1973

Và 01 cán bộ chuyên môn

* Vị trí, chức năng:

Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp thành phố, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn thành phố, gồm: y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế; dân số.

Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND cấp thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình UBND cấp thành phố:

- Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố.

- Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, dân số - KHHGĐ, an toàn vệ sinh thực phẩm, khác phục hậu quả của dịch bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn thành phố.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án y tế đã được phê duyệt.

3. Giúp UBND thành phố thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh.

4. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình dự án và hoạt động đối với cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn.

5. Hướng dẫn UBND cấp xã, phường tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số - KHHGĐ, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh.

6. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.

7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.