Thanh tra nhà nước

11/07/2017 09:26 Số lượt xem: 18242

THANH TRA NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ TỪ SƠN

****************

Thanh tra thành phố Từ Sơn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Từ Sơn, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thị ủy, UBND thành phố Từ Sơn và Thanh tra tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan có một Chi bộ lãnh đạo, có tổ chức Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Về tổ chức: Cơ quan thanh tra có 08 đồng chí (06 nam, 02 nữ), gồm: 01 trưởng, 02 phó và 05 cán bộ, thanh tra viên. Trong đó: 02/08 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 06/08 đồng chí có trình độ đại học.

- Ông: Dương Văn Hướng  - Thanh tra viên, Chánh thanh tra

- Ông: Đào Hữu Luận         - Thanh tra viên, Phó Chánh thanh tra

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

- Chức năng: Thanh tra thành phố Từ Sơn là cơ quan thực hiện và giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

+ Tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra:

Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó; Thực hiện thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn và thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường theo kế hoạch và thanh tra đột xuất theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố và Thanh tra tỉnh theo quy định.

Báo cáo kết quả về công tác thanh tra; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra của UBND thành phố, Thanh tra thành phố đã có hiệu lực thi hành trên địa bàn;

+ Tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Các trình tự thủ tục hành chính đã ban hành:

- Quy trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (QT - TT02).

- Quy trình tổ chức cuộc thanh tra (QT-TT01).

Trình tự thủ tục hành chính về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do Thanh tra thành phố ban hành đã được tổ chức thực hiện từ năm 2008 đến nay, đảm bảo chất lượng và đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam công nhận, đánh giá chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Quyết định số 448/QĐ-TĐC ngày 22.3.2012 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam.

 

NP
Nguồn: TH