Thông tin liên hệ

04/05/2015 07:34 Số lượt xem: 14377

  I. THÀNH UỶ TỪ SƠN

1. Thường trực Thành uỷ

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn – Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Bí thư: Lê Xuân Lợi

- Điện thoại: 02223. 835 263

- Email: lxloi.ts@bacninh.gov.vn

- Phó Bí thư trường trực: Nguyễn Thị Lệ Tuyết

- Email: ntltuyet.ts@bacninh.gov.vn

2. Văn phòng thành uỷ

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Chánh Văn phòng: Nguyễn Huy Hoàng

- Điện thoại: 02223. 835 717

- Email: vptu.ts@bacninh.gov.vn

 3. Ban Tổ chức thành uỷ

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Trưởng ban: Trần Văn Thảo

- Điện thoại: 02223. 835 070

- Email: btctu.ts@bacninh.gov.vn

4. Ban Tuyên giáo thành uỷ

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Trưởng ban: Lê Văn Nam

- Điện thoại: 02223. 835 074

- Email: btgtu.ts@bacninh.gov.vn

 

5. Ban Dân vận thành uỷ

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Trưởng ban: Đàm Thế Sử

- Điện thoại: 02223. 835 101

- Email: bdvtu.ts@bacninh.gov.vn

 6. Ủy ban kiểm tra thành uỷ

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn – Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Chủ nhiệm: Đỗ Cường

- Điện thoại: 02223. 835 073

- Email: ubkttu.ts@bacninh.gov.vn

II. HĐND THÀNH PHỐ

1. Thường trực HĐND

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Chủ tịch HĐND thành phố: Lê Xuân Lợi

- Điện thoại: 02223. 835 263

- Email: tthdnd.ts@bacninh.gov.vn

- Phó chủ tịch thường trực HĐND thành phố: Ngô Minh Nam

2. Ban Kinh tế xã hội

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Trưởng ban kinh tế - xã hội: Nguyễn Thanh Hương

- Điện thoại: 02223. 835

3. Ban Pháp chế

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Trưởng ban pháp chế: Đàm Thế Sử

- Điện thoại: 02223. 835.070

 

III. UBND thành phố

Thường trực UBND thành phố

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Chủ tịch UBND thành phố: Hoàng Bá Huy

- Email: hbhuy.ts@bacninh.gov.vn

- Phó Chủ tịch UBND thành phố: Nguyễn Thế Tuấn

- Phó Chủ tịch UBND thành phố: Nguyễn Mạnh Cường

 

Văn phòng HĐND-UBND thành phố

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Chánh Văn phòng: Nguyễn Công Kiên

- Điện thoại: 02223. 835 201

- Email: tuson@bacninh.gov.vn

A. Phòng Chuyên môn

2. Phòng Nội vụ

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Đức Mạnh

- Điện thoại: 02223. 835 114

- Email: pnv.ts@bacninh.gov.vn

 3. Phòng Tài Chính

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Đỗ Quyết Chiến

- Điện thoại: 02223. 835 117

- Email: ptckh.ts@bacninh.gov.vn

 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Ngô Quang Huy

- Điện thoại: 02223. 835 025

- Email: pvhtt.ts@bacninh.gov.vn

 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Việt

- Điện thoại: 02223.835 133

- Email: pgddt.ts@bacninh.gov.vn

  6. Phòng Tư Pháp

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Tạ Văn Cần

- Điện thoại: 02223.835 110

- Email: ptp.ts@bacninh.gov.vn

 

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Trần Huy Cương

- Điện thoại: 02223.835 108

- Email: ptnmt.ts@bacninh.gov.vn

 

8. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Bình

- Điện thoại: 02223.835 064

- Email: pldtbxh.ts@bacninh.gov.vn

  

9. Phòng Y tế

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Phạm Văn Hoằng

- Điện thoại: 02223.760 264

- Email: pyt.ts@bacninh.gov.vn

 

10. Phòng Thanh tra

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Chánh thanh tra: Dương Văn Hướng

- Điện thoại: 02223.835 111

- Email: ttnn.ts@bacninh.gov.vn

 

11. Phòng kinh tế

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Dương Anh Tiến

- Điện thoại: 02223.835 109

- Email: pkt.ts@bacninh.gov.vn

   

B. Đơn vị sự nghiệp

 

1. Đài Phát thanh

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn – Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Trưởng đài: Tạ Đình Đạo

- Điện thoại: 02223. 835 112

- Email: dpt.ts@bacninh.gov.vn

 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao

- Địa chỉ: Đường Trần phú - Phường Đông Ngàn – Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Giám đốc: Trương Ngọc Tuấn

- Điện thoại: 02223. 760 224

- Email: ttvhtt.ts@bacninh.gov.vn

 

3. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Giám đốc: Trần Văn Tùng

- Điện thoại: 02223. 702 345

- Email: ttgdnngdtx.ts@bacninh.gov.vn

 

4. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Giám đốc: Hà Thị Thắng

- Điện thoại: 02223. 760 013

- Email: ttdvnn.ts@bacninh.gov.vn

 

5. Ban Quản lý các dự án xây dựng

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn – Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Giám đốc: Nguyễn Quang Hưng

- Điện thoại: 02223. 835 666

- Email: bqldaxd.ts@bacninh.gov.vn

  

6. Hội Người mù

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Hội trưởng:

- Điện thoại: 02223. 835

- Email: hnm.ts@bacninh.gov.vn

 

7. Hội Chữ thập đỏ

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Chủ tịch: Ngô Thị Lệ Huyền

- Điện thoại: 02223. 761 088

- Email: hctd.ts@bacninh.gov.vn

 

8. Ban quản lý chợ Giầu

- Địa chỉ: Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

- Trưởng ban: Mẫn Văn Sáu

- Điện thoại: 02223. 835 328

- Email: bqlcg.ts@bacninh.gov.vn

NP
Nguồn: TH