Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Từ Sơn

13/12/2016 14:14 Số lượt xem: 5054

I. THÔNG TIN CHUNG. 

+ Tên cơ quan: Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

+ Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

+ Điện thoại:  02413.760.005

+ Email:      

- ttbdct.ts@bacninh.gov.vn

- ttbdcttuson@gmail.com

 


 

1. Vị trí, chức năng.

- Trung tâm chính trị thành phố Từ Sơn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy và UBND thành phố Từ Sơn, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn.

- Trung tâm chính trị thành phố Từ Sơn có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận Chính trị- Hành chính; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức Quốc phòng- An ninh đối tượng 4 cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn thành phố Từ Sơn, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị Nguyễn Văn Cừ (tỉnh Bắc Ninh).

2. Nhiệm vụ.

- Đào tạo Sơ cấp lý luận Chính trị- Hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ Đảng (cấp uỷ viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

- Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển Đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp uỷ viên cơ sở.

- Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh đối tượng 4 cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn thuộc thành phố Từ Sơn. 

- Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu và tình hình thực tế do chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Từ Sơn.

 

Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc TTBDCT TX Từ Sơn