DANH SÁCH Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Hành chính công thị xã

29/10/2018 15:04 Số lượt xem: 8698
DANH SÁCH
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
làm việc tại Trung tâm Hành chính công thị xã
Stt Cơ quan, đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
I CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH      
1 Trung tâm Hành chính
công
Nguyễn Quang Hưng Giám đốc 0913.066.949
2 Đinh Văn Nghiêm Phó giám đốc 0944.426.466
3 Trần Thị Bích Cán bộ 0972.859.266
4 Ngô Thị Thủy Cán bộ 0834.241.992
II CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC CÁC CƠ
QUAN, ĐƠN VỊ CỬ ĐẾN ĐỂ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
1 Phòng Nội vụ Nguyễn Thị Thơm Viên chức 0977.475.006
2 Phòng Tài nguyên và
Môi trường
Nguyễn Hữu Đông Chuyên viên 0978.953.692
3 Phòng Tư pháp Trần Thu Trang Chuyên viên 0988.446.445
4 Phòng Tài chính - Kế
hoạch
Trần Thị Thu Hằng Chuyên viên 0984.384.298
5 Phòng Quản lý đô thị Vũ Đình Huy Kế toán trưởng 0982.385.819
6 Phòng LĐ -TB &XH Nguyễn Thị Vân Công chức 0988.168.421
7 Bảo hiểm thị xã Nguyễn Thị Bích Phượng Cán bộ 0984.229.171
8 Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai
Nguyễn Trung Kiên Phó giám đốc 0962.277.451
9 Chu Thị Hà Cán bộ 0912.165.388
10 Chu Thị Huyền Cán bộ 0989.540.639
11 Chi cục Thuế Nguyễn Thị Hằng Cán bộ 0987.981.695
12 Trần Thị Hải Nam Cán bộ 0917.104.896
13 Kho bạc thị xã Nguyễn Bá Bình Cán bộ NHCT Tiên
Sơn
0915.238.880
14 Ban quản lý an toàn
thực phẩm tỉnh Bắc Ninh
Trần Thị Bích Cán bộ Trung tâm
Hành chính công
0972.859.266
15 Phòng Y tế
16 Phòng Kinh tế
17 Phòng Văn hóa
18 Phòng GD -ĐT
Nguồn: TTHCC