Ủy ban MTTQ thành phố

14/08/2017 09:42 Số lượt xem: 4722

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH PHỐ TỪ SƠN

**********

Chức năng nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ thành phố:

1. Chức năng

Cơ quan Uỷ ban MTTQ thành phố Từ Sơn có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực, Uỷ ban MTTQ thành phố Từ Sơn về công tác Mặt trận ở địa phương theo quy định của Luật, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chủ trương Ngị quyết lãnh đạo của Thành uỷ Bắc Ninh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

2. Nhiệm vụ

1- Tham mưu, giúp việc Ban Thường trực tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, đồng thời đề xuất các chủ trương, kế hoạch công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và hướng dẫn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh Bắc Ninh.

2- Tham mưu cho Ban Thường trực hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch công tác của Uỷ ban, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và của cấp trên. Cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố.

3- Tham mưu cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai, thực hiện các chương trình công tác đã được thoả thuận; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố để xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp công tác và vận động các tầng lớp nhân dân trong toàn thành phố thực hiện nhiệm vụ  phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương.

4- Tập hợp, đề xuất với Uỷ ban và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố những vấn đề liên quan đến chủ trương, chế độ, chính sách…liên quan đến đời sống dân sinh, dân chủ của các tầng lớp nhân dân để tham gia và kiến nghị với cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan xem xét, giải quyết,…

 5- Triển khai thực hiện các đề tài, chuyên đề, dự án và tổng kết các mô hình, điển hình về tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc thành phố hoặc do Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh và Ban Thường vụ Thành uỷ Bắc Ninh yêu cầu.

6- Giúp Ban Thường trực và thủ trưởng cơ quan Uỷ ban MTTQ thành phố điều  hành mọi công việc của cơ quan; chăm lo xây dựng và quản lý cơ sở vật chất, tài chính, tài sản của cơ quan, bảo đảm hoạt động của Uỷ ban, Ban Thường trực, các Hội đồng tư vấn của Uỷ ban mặt trận Tổ quốc thành phố; tham mưu công tác tổ chức, cán bộ và công tác thi đua khen thưởng của Mặt trận, quản lý Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “cứu trợ”  của thành phố theo quy định của pháp luật.

NP
Nguồn: UBMTTQ