HĐND PHƯỜNG ĐỒNG KỴ (nhiệm kỳ 2021-2026)

20/10/2022 07:25 Số lượt xem: 356

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG ĐỒNG KỴ KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026

1

Bà: DƯƠNG THỊ ĐOÀN

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

Năm sinh: 1972

Đơn vị: khu phố Thanh Nhàn

2

Ông: NGUYỄN HỮU HẢI

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Năm sinh: 1985

Đơn vị: khu phố Đại Đình

3

Ông: DƯƠNG VĂN MẠNH

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường

Năm sinh: 1986

Đơn vị: khu phố Đồng Tiến

4

Ông: NGUYỄN VĂN TẠO

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Năm sinh: 1980

Đơn vị: khu phố Thanh Bình

5

Ông: NGUYỄN TIẾN QUYẾT

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Năm sinh: 1987

Đơn vị: khu phố Tư

6