DANH SÁCH BCH HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2023-2028 (Cập nhật tháng 11/2023)

11/01/2024 14:28 Số lượt xem: 54

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

1

VŨ TIẾN ĐẠT

1998

Chủ tịch Hội Nông dân phường

2

NGUYỄN VĂN QUỲNH

1964

Ủy viên Ban Thường vụ,

Chi hội trưởng Nông dân khu phố Đại Đình

3

NGUYỄN THỊ TIẾN

1959

Ủy viên Ban Chấp hành,

Cán bộ Chi hội Nông dân khu phố Đại Đình

4

NGUYỄN VĂN NHUẬN

1966

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội trưởng Nông dân Thanh Bình

5

DƯƠNG VĂN SƠN

1993

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội phó Nông dân Thanh Bình

6

NGÔ THỊ NĂM

1953

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội trưởng Nông dân Thanh Nhàn

7

NGUYỄN THỊ VƯỢNG

1963

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội phó Nông dân Tân Thành

8

DƯƠNG THỊ MAI

1993

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội trưởng Nông dân Tân Thành

9

DƯƠNG THỊ BẮC

1965

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội trưởng Nông dân Đồng Tiến

10

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

1976

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội phó Nông dân Đồng Tiến

11

NGUYỄN TUYẾT LAN

1973

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội trưởng Nông dân khu phố Tư

12

NGUYỄN VĂN NAI

1962

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội phó Nông dân khu phố Tư

13

VŨ VĂN THIỆP

1989

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội trưởng Nông dân khu phố Nghè

14

VŨ VĂN ĐẠO

1980

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp