THƯỜNG TRỰC UBND PHƯỜNG (cập nhật tháng 10/2023)

23/11/2023 09:17 Số lượt xem: 77

       THƯỜNG TRỰC UBND PHƯỜNG

Đồng chí: NGUYỄN HỮU HẢI

Phó Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Đồng chí: NGUYỄN VĂN TẠO

Đảng ủy viên,

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Đồng chí: NGUYỄN TIẾN QUYẾT

Đảng ủy viên,

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Ông Nguyễn Hữu Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

a) Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân phường;

b) Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

đ) Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường;

e) Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền;

h) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Đảng, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, của pháp luật có liên quan và cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ.

2. Ông Nguyễn Văn Tạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác gồm: quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, nông nghiệp, nông thôn; lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn phường;

Trực tiếp phụ trách địa bàn: khu phố Thanh Bình, Thanh Nhàn, Tân Thành, khu công nghiệp Đồng Quang đạt tiêu chuẩn môi trường (ITD), khu thể thao, trường học, công trình công cộng, khu đô thị phường Đồng Kỵ (40 ha), chợ dân sinh Đồng Kỵ;

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công việc theo lĩnh vực, địa bàn; được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường khi giải quyết các công việc và ký thay Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đối với các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách;

Ký thay Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đối với các giấy tờ: bản chính Giấy khai sinh, bản chính Giấy khai tử, bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn;

b) Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về lĩnh vực công tác được giao và về những quyết định chỉ đạo, điều hành của mình; cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và các Ủy viên Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân phường trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường và Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xem xét, quyết định;

c) Khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân khác thì chủ động trao đổi, phối hợp để thống nhất cách giải quyết; nếu vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xem xét, quyết định;

d) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Đảng, của pháp luật có liên quan, của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ và theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

3. Ông Nguyễn Tiến Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác gồm: thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tổ chức bộ phận tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân phường; xây dựng chính quyền điện tử, công nghệ thông tin, chuyển đổi số; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; lĩnh vực đô thị, giao thông, xây dựng (đối với các lĩnh vực quản lý đô thị, văn hóa - xã hội); lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông, thể dục, thể thao, du lịch, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình, trẻ em và thanh niên theo quy định của pháp luật; công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh, lao động;

Trực tiếp phụ trách địa bàn: khu phố Nghè, Tư, Đồng Tiến, Đại Đình, cụm Di tích, cụm Công nghiệp Đồng Quang, khu Đô thị và dịch vụ Từ Sơn (68 ha);

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công việc theo lĩnh vực, địa bàn; được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường khi giải quyết các công việc và ký thay Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đối với các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách;

Ký thay Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đối với các giấy tờ: bản chính Giấy khai sinh, bản chính Giấy khai tử, bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn;

b) Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về lĩnh vực công tác được giao và về những quyết định chỉ đạo, điều hành của mình; cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và các Ủy viên Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân phường trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường và Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xem xét, quyết định;

c) Khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân khác thì chủ động trao đổi, phối hợp để thống nhất cách giải quyết; nếu vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xem xét, quyết định;

d) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Đảng, của pháp luật có liên quan, của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ và theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường./.