DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ PHƯỜNG, NHIỆM KỲ 2019-2024 (cập nhật tháng 10/2023)

23/11/2023 09:28 Số lượt xem: 55

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

1

NGUYỄN SỸ CẬN

1983

Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ phường

2

NGUYỄN MẠNH TUẤN

1995

Phó Chủ tịch UBMTTQ phường,

Trưởng ban Thanh tra nhân dân

3

CHỬ THỊ QUY

1953

Phó Chủ tịch UBMTTQ phường,

Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường

4

DƯƠNG THỊ ĐOÀN

1972

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,

Chủ tịch HĐND phường,

Ủy viên Thường trực UBMTTQ phường

5

NGUYỄN THỊ NHỊ

1989

Chủ tịch Hội LHPN phường,

Ủy viên Thường trực UBMTTQ phường