Ban chỉ đạo giảm nghèo Phường Đông Ngàn tổ chức công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn phường. Đ/c Vũ Công Thành - Phó Chủ tịch UBND chủ trì hội nghị.