Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” họp bình xét năm 2023

07/12/2023 09:48 Số lượt xem: 237

Chiều ngày 06/12, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Từ Sơn tổ chức Hội nghị đánh giá bình xét khu dân cư văn hóa ; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2023. Đồng Chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND thành phố - Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.


 

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả đánh giá, thẩm định danh hiệu gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, báo cáo tổng hợp phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2023. Theo đó, có 40,237 /41.930 hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH (95.96%) , 77/79 khu phố đề nghị đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa ( 97.47%) ; Trong đó có 53 KDCVH đạt danh hiệu 5 năm liên tục (2019-2023), 12/12 phường tự chấm điểm và đề nghị công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu dự họp tập trung thảo luận vào từng tiêu chí cụ thể như: Việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình trạng vi phạm lấn chiếm đất đai, khiếu kiện đông người, tình hình an ninh trật tự… tại một số địa phương .Qua thảo luận đã thống nhất có 72/79 khu phố đủ điều kiện đề nghị UBND thành phố công nhận “khu dân cư văn hóa” năm 2023; Đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen không quá 15% (53 Khu dân cư) số khu dân cư văn hóa đạt danh hiệu 5 năm liên tục từ 2019-2023 tương đương với 08 Khu dân cư, dự kiến đề nghị khen thưởng 08 khu dân cư văn hóa của 8 phường: Đông Ngàn, Đình Bảng, Tương Giang, Phù Khê, Châu Khê, Tân Hồng, Đồng Nguyên, Đồng Kỵ; Khen thưởng các tập thể thực hiện tốt Nghị quyết 191 6/12 phường và các khu phố thực hiện tốt việc cưới, việc tang, đạt tỉ lệ điện táng hỏa táng trên 80%. Về phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, có 105/124 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện đạt chuẩn văn hóa năm 2022-2023 (84.7%);

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tiếp tục tổng hợp kết quả họp bình xét của Ban chỉ đạo, báo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trong kỳ họp tháng 12/2023. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; khu phố văn hóa; cơ quan đạt chuẩn văn hóa; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của Nhân dân; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới./.

NP