Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 516
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 157/KH-UBND Số 157/KH-UBND ngày 28/12/2023 Kế hoạch tự kiểm tra thực hiện ĐM< TC>chế đọ TC,KT và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 TC 28/02/2024
2 91/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của đường dây nóng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Thanh tra 26/02/2024
3 72/QĐ-UBND Quyết định công nhận các phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 Tư pháp 05/02/2024
4 04/KH-UBND Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Từ Sơn năm 2024 NV 04/01/2024
5 163/KH-UBND Kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị năm 2024 NV 29/12/2023
6 159/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 Thanh tra 29/12/2023
7 161/KH-UBND KẾ HOẠCH Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2024 Tư pháp 29/12/2023
8 158/KH-UBND KẾ HOẠCH Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 Thanh tra 29/12/2023
9 160/KH-UBND KẾ HOẠCH Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện thể chế về quản lý KT-XH để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố Từ Sơn năm 2024 Thanh tra 29/12/2023
10 150/ KH-UBND Kế hoạch Cải cách hành chính thành phố Từ Sơn năm 2024 Nội vụ 26/12/2023
11 147/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố Từ Sơn năm 2024 Thanh tra 21/12/2023
12 145/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 Thanh tra 20/12/2023
13 146/KH-UBND KẾ HOẠCH Rà soát xung đột lợi ích trong cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Từ Sơn năm 2024 Thanh tra 20/12/2023
14 67/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 2) HĐND 18/10/2023
15 66/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu tại kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND 18/10/2023
16 51/ TB-UBND THÔNG BÁO V/v lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Quản lý đất đai 12/10/2023
17 103/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận số 740-KL/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện các dự án giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quản lý đất đai 28/09/2023
18 92/KH-ĐKTLN KẾ HOẠCH Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Từ Sơn PCCC 05/09/2023
19 460/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Từ Sơn TCD 05/09/2023
20 61/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2022 HĐND 15/07/2023
Trang 1/26|<<123456>>|