Cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được vay vốn ưu đãi

26/05/2022 15:20 Số lượt xem: 57

UBND thành phố vừa ban hành văn bản Triển khai thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID 19 trên địa bàn thành phố Từ Sơn.


 

Theo đó Ngân hàng chính sách xã hội thành phố có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của NHCSXH Việt Nam về chính sách tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID 19; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quán triệt đến toàn thể cán bộ trong đơn vị, các tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc việc cho vay kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện và mục đích vay vốn. Phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các phường tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg đến các cấp, các ngành và người dân biết để thực hiện và giám sát.

Uỷ ban nhân dân các phường thực hiện tuyên truyền, triển khai cho vay và quản lý nguồn vốn tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID 19 trên địa bàn, xác nhận và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID 19 trên địa bàn được vay vốn. Các ban ngành đoàn thể căn cứ vào chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội để triển khai.

Xem chi tiết văn bản tại đây

NP