Infographics: Quy định mới về quản lý tiền công đức, tài trợ lễ hội

17/03/2023 16:05 Số lượt xem: 216

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTC, ngày 19/01/2023 hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Thông tư 04 có hiệu lực thi hành từ ngày 19/3/2023.


 

NP